Priser og rettshjelpsdekning

Priser

Advokatens timepris varierer etter sakstype, og hvor omfattende og komplekst saksforholdet er. 

Timepriser: 

Advokatfullmektig fra  kr 1.500,-  eks mva.

Advokat fra kr 2.200,- eks mva.

Eksakt timepris avtales for det enkelte oppdraget.

Rettshjelpsdekning

I mange tilfeller kan rettshjelpforsikring via innbo-, hjem- eller bilforsikring dekke hoveddelen av kostnader knyttet til en rettstvist. Det er vanlig at rettshjelpforsikringen ikke dekker tvisttyper som arv, familie- og arbeidstvist. Rettshjelpsforsikringen dekker som oftest utgifter til advokattilstand opp til et fastsatt beløp, med fradrag for en grunnegenandel og en prosentvis andel av det overskytende beløp. De nærmere vilkårene fremgår av den enkelte forsikringsavtale.

I saker vedrørende personskadeerstatning etter yrkesskade eller bilulykker skal det ansvarlige forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand under utredning av saken .

Ta kontakt for ytterligere informasjon om muligheter til ekstern dekning av utgifter til advokatbistand.