Husleierett

Husleietvister gjelder de konflikter som kan oppstå i et husleieforhold. Det kan oppstå kontraktsbrudd på begge sider i et husleieforhold. Tvister kan omhandle det økonomiske i saken (betaling av leie, depositum ol.), men også andre forhold som f.eks. boligens tilstand, ansvar for skader som oppstår, utkastelse, og partenes plikter kan skape konflikter.

Sentralt i vurderingen vil være leiekontrakten mellom partene, husleielovens bestemmelser som regulerer krav til begge parter, og hvilke rettigheter man kan ha om motparten ikke oppfyller sine forpliktelser.