Generell erstatningsrett

Vi kan bistå i saker om erstatningsrett. Dette området er veldig bredt, og man kan ha krav på erstatning i mange ulike saker. 

Vi har en generell lov i skadeserstatningsloven som dekker en del grunnleggende regler i erstatningsretten, men mange erstatningssaker knytter seg til spesiallover for de enkelte områder. Gjeldende lovgivning på det aktuelle rettsområdet vil alltid være relevant. I tillegg til dette har store deler av erstatningsretten tradisjonelt vært ulovfestet, og gjeldende rett vil derfor også i stor grad formes av rettspraksis. 

Grunnprinsippene i erstatningsretten er at man må være påført et økonomisk tap, det må foreligge et ansvarsgrunnlag og det må foreligge en årsakssammenheng.