Forsikringsrett

Forsikringsretten gjelder de rettigheter og plikter man har etter forsikringsavtalene. De fleste har et forhold til forsikringer, men begrenset kunnskap om hva forsikringen faktisk dekker.

Grunnlaget i en forsikringssak vil alltid være forsikringens vilkår. Dette er avtalen mellom selskapet og kunden, og grunnlaget for hva man har krav på i en sak. Praksis fra finansklagenemnda vil være sentralt for tolkning av vilkårene, og det stilles også krav visse krav til forsikringen og forsikringsselskapet i forsikringsavtaleloven.

Tvister oppstår når selskapet ikke utbetaler den erstatning kunden krever. Det må i slike saker vurderes om selskapet har behandlet saket i henhold til forsikringsavtalen (forsikringens vilkår) og andre krav som følger av lov og praksis.